תנאי שימוש ופרטיות

מבוא

 1. המייסדים (להלן "היוצרים" או/ו "החברה" או/ו "השותפות") הקימו עבורכם את הפלטפורמה (להלן: "האפליקציה" או/ו "אתר אינטרנט" או/ו "האתר" או/ו "השירות") המשמשת להכנת תלמידי תיכון לקראת מבחנים פסיכוטכניים בצו ראשון והמיונים שלאחר הצו ראשון, דרך מכשירי טלפון חכמים (סמארטפונים) או מחשבי לוח (טאבלטים) או מחשבים נייחים וניידים או דרך אתר אינטרנט (להלן "האתר" או "אתר האינטרנט"). ניתן להתנסות בפלטפורמה בעזרת השירותים החינמיים (להלן "שירותי חינמי" או "החלק החינמי") או בעזרת השירותים בתשלום (להלן " שירותי פרימיום" או "החלק בתשלום") הנרכשת ע"י המשתמשים פלטפורמה.
 2. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש ורכישה שייעשו על ידך באפליקציה או באתר האינטרנט הן בחלק החינמי והן בחלק בתשלום, ומהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין היוצרים. משכך הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באפליקציה או באתר או בכל ממשק קשור. שימוש באפליקציה או/ו באתר ו/או ביצוע רכישה על ידך דרך האתר או האפליקציה, משמעותן הסכמתך המלאה לאמור בתקנון. לשון זכר בתקנון ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד לגברים ולנשים כאחד ויש לקוראו ככזה. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יישארו בכל עת בבעלות המייסדים.

הוראות כלליות

 1. היוצרים מאפשרים לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האפליקציה ואתר האינטרנט בדרך נוחה, קלה ומהירה הן מהיוצרים או מספקים שונים. החלק החינמי באפליקציה ובאתר האינטרנט מיועד לכל אדם המעוניין ומאשר תקנון זה. משתמשי החלק בתשלום צריכים להיות בעלי כרטיס אשראי בתוקף.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או/ו לשפר או/ו לשנות או/ו להפסיק את השירותים אשר היא מספקת, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש ובמידה והמשתמש ניזוק יקבל החזר כספי מלא או חלקי בגין התשלום שביצע.
 3. החברה אינה מתחייבת שהשירותים ברשת לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהרשת תהיה חסינה מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
 4. האפליקציה ואתר האינטרנט משמשים להכנה ותרגול מבחנים פסיכוטכניים כדי שישפרו את תוצאות המשתמשים אך אינם מבטיחים או מתחייבים לשיפור בתוצאות, כמו כן השימוש בתרגולים הינם באחריות המשתמשים בלבד, אין היוצרים מבטיחים שכל הנאמר בו הינו נכון, מדוייק או עדכני ועל המשתמש האחריות לברר את אמיתותם של התרגולים או המבחנים.
 5. שירותים בתשלום אשר שולמה תמורה בגינם הינם זמניים ומוגבלים לתקופה מוגדרת מראש לפי השירות שנרכש, תחילת השימוש תחל מרגע אישור ביצוע הרכישה.
 6. יודגש שביצוע רכישת שירותי פרימיום באתר אינה מהווה אישור על ביצוע הרכישה. אישור סופי של הרכישה וחיוב כרטיס האשראי יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק המוצר או/ו מחברות כרטיסי האשראי או מחברות החיוב הטלפוני או מחברת paypal. אישור למזמין בגין הרכישה יתקבל במייל שהוזן במהלך ההזמנה והוא לבדו יהווה אסמכתא לאישור הרכישה.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המזמין הודעה מתאימה בעמוד האתר או לכתובת המייל שהוזנה בתהליך ההזמנה. יובהר ויודגש, רכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור ביצוע הרכישה מאת חברת האשראי הסולקת.
 8. על הרוכש את החלק בתשלום (להלן "שירות הפרימיום") דרך אתר האינטרנט: לוודא שאמצעי התשלום שדרכו הוא משלם בתוקף. טרם הרכישה על המזמין לקרוא את כל פרטי העסקה הרשומים, ועל אחריות המזמין כל נזק שיגרם בעקבות התרשלותו בקריאת פרטי העסקה.
 9. הזמנה של מוצר יעשה על בסיס המידע שקיים באפליקציה או אתר האינטרנט במועד ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על זמינות המוצר ומחברות כרטיסי האשראי. אישור למזמין בגין ההזמנה יתקבל במייל שהוזן במהלך ההזמנה והוא לבדו יהווה אסמכתא לאישור ההזמנה. לשם הנוחות, ייתכן כי אישור ההזמנה ללקוח יישלח גם כהודעת טקסט שתישלח למספר הטלפון שהוזן במהלך ביצוע ההזמנה.
 10. השימוש למשתמש הוא פרטי ולשימושו הבלעדי ואין הוא רשאי להעביר את פרטי המשתמש שלו ללקוחות פוטנציאלים אחרים . כל משתמש שעובד מטעם ארגון חינוכי או חברתי ומשתמש בפלטפורמה למטרות הארגון מחויב לפנות למייסדים לקבלת אישור.

שינויים

 1. החברה רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר/אפליקציה ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.
 2. החברה ו/או מי מטעמה רשאים להעתיק ו/או להעביר את הרשת בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של הרשת ו/או לסגור אותו. תנאי התקנון ימשיכו לחול על המשתמש בין אם האתר מתופעל באמצעות כתובת אחרת ובין אם יתופעל באמצעות שם אחר.
 3. בעל הרשת רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי התקנון ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת לכך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. התקנון המעודכן על כל תנאיו יחייב מרגע העלאת העדכונים לרשת. באחריות המשתמש לבדוק את תנאי התקנון בעת הרישום ולאחר הרישום.

כשרות משפטית להשתמש באפליקציה

כל משתמש רשאי להשתמש באפליקציה או באתר ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באפליקציה כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס ובאחריותך לפנות לאפוטרופוס לקבלת אישור. בנוסף כל רכישה של החלק בתשלום או מוצר מבין המוצרים שמוצעים דרך האפליקציה או אתר האינטרנט יחשבו כפעולות משפטיות של קטין, שדרכם של קטינים בגילו לעשות כמוה.
 2. ככל והמשתמש מזמין מוצר ו/או שירות בעבור אנשים אחרים ו/או נוספים מלבדו, יחול עליהם תקנון זה במלואו.
 3. אין לעשות שימוש באפליקציה או אתר האינטרנט תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר.
 4. משתמש שיעשה שימוש באפליקציה או באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין יישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ליוצרים ו/או לכל אדם אחר, ויהא מחויב לפצות את היוצרים ולשפות אותו ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 5. היוצרים רשאים להפסיק את השימוש באפליקציה או האתר למשתמש ככל ונעשה על ידו שימוש בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת השימוש בכדי לפטור את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ו/או להוות הסכמה לפעולה כאמור.
 6. היוצרים רשאים בכל עת לשנות את תקנון השימוש באפליקציה או אתר האינטרנט. על כל שימוש באפליקציה או אתר האינטרנט ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האפליקציה או האתר יחול התקנון וכללי השימוש אשר הופיעו בעת השימוש באפליקציה או האתר ו/או ביצוע הפעולות באמצעותה. שינוי כאמור בתקנון יוצג למשתמש פעם אחת. תנאי להמשך שימוש באפליקציה הוא אישור תנאי התקנון.

שמירת סודיות ומסירת פרטים אישיים

 1. היוצרים ינקטו בצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך. עם זאת מפעיל האתר או/ו בעלי האתר אינם יכולים לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה בצורה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעיל המערכת לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם.
 2. המשתמש מצהיר, כי הפרטים שהוא מכניס למערכת, נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים לכך, שהחברה תעביר או תמכור מידע אודותיו לצד שלישי, ככל שהדבר יידרש על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. לשם מתן ו/או השלמת השירות, כל עוד ולא נתקבלה כל הודעה אחרת בכתב מאת המשתמש. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
 3. המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע המשתמש אחרת ישמשו הנתונים האישיים את החברה, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.

הגנת הפרטיות

 1. מפעיל האתר או/ו בעל האתר רשאי להתחקות אחר המשתמשים ולתעד את אופן שימושם בשירותים. מפעיל האתר או/ו בעל האתר רשאי לעשות כל שימוש שימצא לנכון במידע שייאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירותים ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי ("מידע בלתי מזהה"). בין היתר, מפעיל האתר או/ו בעל האתר להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.
 2. השימוש במידע אודותיך ו/או אודות אופן שימושך בשירותים, אשר מזהה אותך באופן אישי (להלן: "מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של מפעיל המערכת עצמו ו/או של שלוח מטעמו ו/או לצורך טיוב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר הספק ו/או צדדים שלישיים יתנו לך כמשתמש בעולם השירותים המתקדמים שמציע מפעיל המערכת.
 3. הינך מאשר בזה כי יהיו שימושים ו/או שירותים בהם פרטי מכשיר הקצה בו אתה עושה שימוש יועברו, אם כחלק מפעולת השירות ואם מסיבה אחרת, לידיעת הנמענים גם אם בחרת שבמקרים אחרים מספר מכשיר הקצה שלך לא יהיה ניתן לזיהוי.
 4. חלק מהשירותים, יאפשרו לך ליצור קשר ישיר עם צדדים שלישיים שאינם בשליטת מפעיל המערכת. במסגרת קשר זה, יתכן ותידרש ו/או תבחר, למסור מידע כלשהו ו/או מידע אודותיך ייאסף ללא הסכמתך ו/או ידיעתך על ידי אותם צדדים שלישיים. מפעיל המערכת אינו אחראי לפעולתם של אותם צדדים שלישיים ועל כן לא יישא בכל נזק, לרבות פגיעה בפרטיותך, על ידי אותם צדדים שלישיים.

רישום לשירותים

 1. חלק מהשירותים ברשת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור את שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון נייד ופרטים נוספים ככל שיידרשו. מילוי השדות האמורים לעיל יכול ויהיו חובה או רשות. ללא מילוי הנתונים המחייבים לא תוכלו להירשם לשירותים הטעונים רישום.
 2. החברה מעבירה את פרטיך אישים לגורמים שונים לרבות מוסדות לימוד ומפרסמים המציעים את השירותים נוספים ו/או לצד ג' כלשהוא בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות.
 3. הינך מתחייב כי כל הפרטים המועברים על ידך הינם נכונים ואמינים וכי השימוש באתר נעשה עבורך ולא עבור צד ג' ו/או אדם אחר כלשהוא.
 4. רישום ו\או הצטרפות לשירות ו\או רכישת מנוי לשירותים– הרי הם כהצהרה ואישור כי השירות נרכש על ידך לצרכים פרטיים בלבד. וכי המידע שסיפקת לחברה הינו מידע מדוייק ותואם למציאות.
 5. לחברה יש זכויות בלעדיות על כל החומרים המפורסמים בה ושנוצרו על ידה. העברת תכנים מהפלטפורמה כגון סרטונים, תכני לימוד, שאלות, תמונות לצד ג' הינה פגיעה בקניין הרוחני של החברה ותחייב את המשתמש לפצות את החברה בסך 250,000 ש"ח ללא הוכחת נזק.
 6. כל רכישת שירות הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן").

השימוש במידע ומסירת מידע לצד ג'

החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע אשר יועבר על ידך לרבות לטובת הנושאים הבאים:

 1. העברת המידע לטובת ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצד ג', לרבות מפרסמים.
 2. מכירת המידע האישי לגופים חיצוניים ולכל שימוש שתחפוץ בו.
 3. העברת המידע לטובת שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים ברשת ובכלל זה יצירת שירותים ותכנים חדשים ושינוי וביטול שירותים תכנים קיימים.
 4. העברת המידע במקרה בו כניסתך לרשת ו/ או התקשרותך עם החברה הינה דרך אתר אינטרנט של מפעיל אחר ו/ ו דרך אתר משותף של החברה עם מפעיל אחר.
 5. העברת המידע במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר או פעולות או ניסיון לפעולות המנוגדות לכל דין או במידה ויתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד ג' או במקרה של טענה ומחלוקת כלשהיא בינה לבין החברה או בינך לבין צד ג' כלשהוא או בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה.
 6. החברה תהיה רשאית לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני או/ או בהודעת אלקטרונית למכשיר הסלולר (SMS) ו/ או פרסום טלפוני ו/ או בכל דרך אחרת המכילות פרסום ו/ או מידע מסחרי. החברה לא תהיה אחראית לתוכן ההודעות או לשירותם ו/ או טובין שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/ או לצד ג' כלשהוא והמשתמש מסכים כי לא תהיה לחברה כל אחריות לאמור לעיל. יובהר כי החברה רשאית להעביר את כל המידע שהועבר על ידך לצד ג' כלשהוא לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד ולרבות האישור לשליחת הודעות ופרסומות ע"י צד ג' כלשהוא לאמצעי תקשורת אלו. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו או באמצעות פנייה בכתב ל – [email protected]. אם תעשה כן, נחדל משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לשימוש אשר ייעשה על צד ג' במידע אשר הועבר להם על ידי החברה ו/ או אשר יועבר על ידך.
 7. במידה והחברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי ו/ או תמכור את פעילות האתר או חלקו - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

שינוי/ביטול עסקות והחזרים

 1. מובהר בזאת כי לאור מהות העסקות באפליקציה והאתר (עסקאות בעלות שווי נמוך ושימוש לזמן קצר בשירותים) ייגבה מהמשתמש מלוא התשלום ששילם בהזמנת המוצר השירות, ללא יוצא מן הכלל.
 2. מידה והלקוח מעוניין לבטל את המנוי שלו או לקבל זיכוי חלקי עליו לספק סיבה מוצדקת אשר תהיה מקובלת על המייסדים ובמידה והמייסדים או מי מטעמם אישר את הביטול או הזיכוי אזי יוכלו לבצע את הזיכוי התקיימות התנאים הבאים:
  1. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע כי לא יינתן החזר חלקי\מלא של דמי המנוי לאחר שעברו 14 ימים מעת רכישת המנוי.
  2. ביטול המנוי יהיה כרוך ב-15 ₪ דמי ביטול בתוספת תשלום עבור החלק היחסי מזמן המנוי שמומש.
  3. החברה מציעה מסלולים מוזלים לתקופות זמן ארוכות, מוסכם על המשתמש כי התשלום עבור החלק היחסי מהמנוי יהיה בהתאם למחיר המסלול לפני הוזלה.
  4. ביטול המנוי בתוך 14 ימי עסקים יתבצע אך ורק ע"י הודעת אימייל המכילה את שם בעל המנוי, מספר פלאפון ואימייל ואסמכתת התשלום.

 3. בעלי האתר או/ בעלי האפליקציה יהיו רשאים לבטל, לבצע החזר מלא/חלקי של העסקה במקרה של טעות קולמוס, תקלה טכנית או תקלה אחרת.
 4. במקרה ובו זכאי המזמין להחזר בשל ביטול ע"י החברה, יבוצע ההחזר ללא הפרשי הצמדה וריבית.
 5. כל רכישת שירות הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן").

העדר אחריות

 1. בשום נסיבות לא יחול על היוצרים ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, נזק עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, נזק מיוחד או תוצאתי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין עיכוב בשימוש באפליקציה או האתר ו/או אי יכולת להשתמש, בקשר עם אספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בקשר עם כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות שהושגו באמצעות האפליקציה, ו/או פגמים בשל תקלות תוכנה, ציוד קצה, קווי תקשורת ו/או בקשר עם כל נזק או הפסד הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באפליקציה או האתר, בין בהתבסס על ההסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או למי מטעמה על האפשרות של נזק או הפסד דמי נזיקין כאמור.
 2. המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי החברה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.

תנאים נוספים

 1. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר או השירות כפי שהם מופיעים באפליקציה או באתר לרבות טעות במחיר המוצר או השירות, לא יחייב הדבר את היוצרים.
 2. היוצרים אינם אחראים לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באפליקציה או באתר והמובילים לאתרים ו/או אפליקציות אחרות אליהם ניתן להגיע דרך אותם קישורים.
 3. אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים באפליקציה או האתר בכדי הבעת דעה לגבי אופיים ו/או טיבם.
 4. רישומי המחשב בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האפליקציה או האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בין אם מוחשי או מופשט המופיע ברשת או מטעמו, שייך באופן בלעדי לחברה. אין לעשות כל שימוש שהוא לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בישראל ומחוץ לה, בלא קבלת הסכמתה מפורשת של החברה, מראש ובכתב זולת זו שלשמה נועדו.
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, ו/או למסור לצד שלישי אלא באישור מראש ובכתב של היוצרים ובכפוף להסכמתם ככל אשר ניתנה.

 1. חשוב להדגיש כי אנו לא מהווים תחליף למיטב- היחידה האחראית למיון וגיוס מועמדים לשירות בטחוני וכי אנו גוף עצמאי ולא מוסד מטעם משרד החינוך או צה"ל.
 2. כל השתהות של בעלי האפליקציה או האתר בקיום זכות המגיעה להם על פי המפורט לעיל, או הימנעותם של הבעלים מעמידה על זכותם כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיהם.
 3. בעלי האפליקציה או האתר רשאים להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
 4. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.
 5. תקנון זה לרבות פרשנותו, אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר אשקלון.
 6. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה או בעלי האפליקציה או/ו אתר האינטרנט ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לכן על המשתמש לדאוג לשמור קובץ תנאי שימוש ביום הסכמתו לתנאי המערכת
ליצירת קשר דואר אלקטרוני: [email protected]